TB kaalumata jatmiseta, Nõusolek maavara geoloogilise uuringu loa andmiseks Maardu III uuringuruumis – Riigi Teataja

Eesti kvaliteetseim Lasnamäe lademe Väo kihistu lubjakivi avamusala jääb põhiliselt Harju maakonna piirkonda 1 , 2. Jõelähtme Vallavalitsus ei toeta uuringuloa andmist. Komposteerimisväljaku ja Läga maaüksuste vahetus läheduses puuraukude rajamise tööde käigus ei ole ette näha negatiivset mõju piirkonna põhja- ja pinnaveele, kuna puurtööd on lühiajalised ning puuraukude rajamisel järgitakse kõiki keskkonnakaitse ja ohutustehnika nõudeid. Pole piisavalt munitsipaalmaju ja linnakortereid, tuhanded eluasemeteenuse vajajad ootavad aastaid ja aastaid järjekorras.

Paekivitoodete tehase osaühing registrikoodedaspidi ka loa taotleja TB kaalumata jatmiseta Maardu III uuringuruum asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas Maardu külas riigile kuuluvatel kinnistutel Viimsi metskond 72 kinnistu nr TB kaalumata jatmiseta, katastritunnusegaPruuli kinnistu nrkatastritunnusega ning Viimsi metskond 73 kinnistu nrkatastritunnusega Riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Maardu III uuringuruumi teenindusala pindala TB kaalumata jatmiseta ,44 ha. Loa taotleja kavandatava geoloogilise uuringu eesmärk on lubjakivi tarbevaru uuring, mille käigus rajatakse kuni 40 puurauku sügavusega kuni 35 meetrit ja 75 uuringukaeveõõnt sh 15 kaevandit ja 60 turba sondeerimispunkti.

Põllumajandusamet kooskõlastas Keskkonnaamet avaldas Ettepanekuid ja vastuväiteid esitasid Jõelähtme Vallavalitsus ning Maanteeamet. Keskkonnaamet teavitas Keskkonnaamet edastas Maanteeamet kooskõlastas Jõelähtme Vallavalitsus saatis Jõelähtme Vallavalitsus ei toeta uuringuloa andmist. Jõelähtme Vallavalitsus palus Keskkonnaametil menetlus lõpetada, sest uuritavale alale kaevanduste tegemine ei ole valla arengudokumentide järgi ette nähtud ning vald seda ei toeta.

Kaalulangus ohupalli hind

Jõelähtme valla kehtiv üldplaneering sätestab, et uuringuala on osaliselt riigimetsamaa, kuhu kaevandamist ette nähtud ei ole. Sihtotstarbelt on uuringualasse kuuluvad maad maatulundusmaa sihtotstarbega.

Kaevandamist sellise otstarbega maal ette nähtud ei ole. Jõelähtme valla kehtiv arengukava sätestab samuti, et uute kaevandusalade loomine on perspektiivitu, sest seda ei toeta ei kohalik kogukond ega kohaliku omavalitsuse üksus. Keskkonnaministeerium andis Keskkonnaamet saatis 2.

Kaalulangus 50 naela 5 kuu jooksul

Keskkonnaamet pikendas Jõelähtme Vallavolikogu saatis Vandjala külavanem Tiia Välk saatis Keskkonnaamet teavitas 5. Paekivitoodete tehase osaühing tegi 7. Keskkonnaamet pöördus Keskkonnaamet vastas MKM asus Keskkonnaamet pöördus 9.

Zona de rasva poletamine

Keskkonnaminister asus Keskkonnaamet pikendas 4. Keskkonnaamet valmistas Kaalulangus Natan VV-lt maavara geoloogilise uuringu loa andmiseks nõusoleku küsimise korralduse ning Keskkonnaministeerium saatis korralduse eelnõu ja seletuskirja Maanteeamet nõustus Paekivitoodete tehase osaühingul puudusid 3.

Jõelähtme Vallavolikogu leiab Elering AS esitas Saadetud ettepanekud ja seisukohad edastatakse Keskkonnaametile.

Kaitsja viib Ringmaa vanglast vabastamata jätmise inimõiguste kohtusse

Eraisik T. V esitas V ei nõustu uuringuloa andmisega Maardu III uuringuruumis. Riigikogus võeti See muudatus andis MKM-le mandaadi sotsiaal-majanduslikult põhjendatud riikliku huvi määratlemisel nii maapõue uurimistegevuse suunamisel kui ka olemasolevate geoloogilise uuringu ja maavarade kaevandamise lubade taotluste menetlusprotsesse silmas pidades. Jõelähtme Vallavolikogu Paekivitoodete tehase osaühingu uuringuloa taotlust hindab Jõelähtme Vallavolikogu seetõttu koosmõjus hilisema võimaliku kaevandamisloa andmisega Maardu III uuringuruumis kaevandamiseks.

Jõelähtme Vallavolikogu hinnangul ei ole uuringuloa andmine TB kaalumata jatmiseta hilisema võimaliku kaevandamisloa andmisega kooskõlas Jõelähtme valla ja kohaliku kogukonna huvidega. Lisaks kohaliku kogukonna argumentidele esitas Jõelähtme vald veel mitmeid argumente, miks ei peaks loa taotlejale uuringuluba TB kaalumata jatmiseta.

Kaalulangus Jumala tee kupongi kood

Valla argumendid on kokku võetavad järgmiselt: 2. MaaPS § 17 lõike 4 kohaselt võib geoloogilise uuringu loa alusel hüdrogeoloogilisi töid teha isik, kellel on veeseaduse § 12 lõike 3 punktide 1, 3 ja 5 kohane tegevusluba, kuid TB kaalumata jatmiseta Inseneribüroo STEIGER vastav tegevusluba puudub.

Geoloogilise uuringu tegemine Maardu III uuringuruumis ja tõenäoline hilisem lubjakivi kaevandamine on vastuolus loodusvarade säästliku kasutamise põhimõtte ning säästva arengu kontseptsiooniga. Olukord, kus teede alla jääv lubjakivi jäetakse kasutamata ning selle asemel tehakse geoloogilisi uuringuid ning rajatakse mujale karjääre lubjakivi kaevandamiseks, on vastuolus loodusvarade säästliku kasutamise põhimõtte ning säästva arengu kontseptsiooniga.

Lähtudes MaaPS §-s 14 sätestatud maapõue ja maavara kaitse põhimõtetest ning loodusvarade säästliku kasutamise põhimõttest viise keha rasva poletamiseks kiiresti säästva arengu kontseptsioonist, tuleks enne uuringuloa andmist Maardu III uuringuruumis kaevandada Viimsi metskond 72 ja Pruuli TB kaalumata jatmiseta paiknev Kostivere turbamaardla aktiivseks tarbevaruks arvatud turvas.

Samuti tuleks Kostivere turbamaardla turba aktiivne reservvaru, mis jääb osaliselt Viimsi metskond 72 ning Pruuli maaüksusele, lähtudes MaaPS §-s 14 sätestatud põhimõtetest enne uuringuloa andmist Maardu III uuringuruumis põhjalikult läbi uurida. Vastupidiselt toimides on reaalne oht, et Paekivitoodete tehase osaühingu survel antakse pärast geoloogiliste uuringute tegemist ehituslubjakivi kohta taotlejale kaevandamisluba ehituslubjakivi kaevandamiseks, aga aktiivse tarbevaruna arvele võetud turvas jääbki kaevandamata ning tulenevalt lubjakivi kaevandamisest lubjakivi paikneb Viimsi metskond 72 ning Pruuli maaüksustel turbakihi all läheb see turvas lihtsalt raisku.

Viimsi metskond 72, Pruuli ja Viimsi metskond 73 maaüksustel paikneb passiivse reservvaru turbavaru ehk teiste sõnadega turba kaevandamine ei ole võimalik. Seega ei ole võimalik Kostivere turbamaardla passiivse reservvaru alal, mis jääb Maardu III uuringuruumi territooriumile, lubjakivi kaevandamine. See omakorda tähendab, et Kostivere turbamaardla passiivse reservvaru alal, mis jääb Maardu III uuringuruumi territooriumile, on tarbetu teha geoloogilisi uuringuid seonduvalt sooviga avada ehituslubjakivi karjäär.

Kostivere turbamaardla järvemuda prognoosvaru jääb osaliselt Viimsi metskond 72 maaüksusele. Seetõttu tuleks enne esmalt teha geoloogilised uuringud seonduvalt Kostivere turbamaardla järvemuda prognoosvaruga. Viimsi metskond 73 maaüksusel paiknevad viljakad põllumaad hävitatakse ehituslubjakivi geoloogiliste uuringute ning tõenäoliselt nende uuringute tegemisele järgneva ehituslubjakivi kaevandamisega. Geoloogilise uuringu käigus puuraukude rajamisel Viimsi metskond 73 maaüksusel, kus paikneb drenaažkuivendus, esineb reaalne oht, et kahjustatakse maa-alust drenaažkuivenduse TB kaalumata jatmiseta mõne drenaažitoru lõhkumisega.

Jõelähtme valla ega kohaliku kogukonna huvides ei ole see, et drenaažkuivenduse süsteem TB kaalumata jatmiseta töötamast või et selle efektiivsus väheneb. Paekivitoodete tehase osaühingu Rajades puuraugud Komposteerimisväljaku ja Läga maaüksuste vahetusse lähedusse, tekib reaalne oht, et vedela koostisega kanasõnnik võib läbi puuraugu või puuraukude tungida põhjavette.

Jõelähtme valla üldisemad kogemused näitavad, et peale ehituslubjakiviga seonduva TB kaalumata jatmiseta uuringu tegemist tekib maavara kaevandamisega tegelevatel ettevõtetel intensiivne huvi kaevandamisloa TB kaalumata jatmiseta konkreetse maa-ala suhtes, kus geoloogilised uuringud on tehtud ja ehituslubjakivi maavarana arvele võetud.

Eesti Vabariigi positsioon kaevandamislubade andmisega seonduvalt on sageli kaevandamisettevõtet õigustava-soosiva alatooniga. Jõelähtme vald Kaalulangus 4lb nadalas ennast säästa järjekordsest mahukast vaidlusest ehituslubjakivi kaevandamiseks kaevandamisloa andmise ja selle loa tingimuste üle.

Tulenevalt kaevandamise spetsiifilisusest TB kaalumata jatmiseta tööhõive kaevanduste tõttu üldjuhul ei suurene, küll kaasnevad kaevandamisega sageli mitmesugused keskkonnaalased probleemid. Kaevandamisega seonduvalt Jõelähtme vallale laekuv keskkonnatasu ei kompenseeri kaevandamise negatiivseid tagajärgi. Maardu III uuringuruumi lähiümbruses elav TB kaalumata jatmiseta kogukond on vastu geoloogiliste uuringute tegemisele ja tõenäoliselt sellele järgnevale ehituslubjakivi kaevandamisele Maardu III uuringuala territooriumil.

Jõelähtme valla huvideks on eelkõige huvi puhta looduskeskkonna ja tervislike elutingimuste säilimise vastu ning selle vastu, et inimesed sooviksid ja tahaksid Jõelähtme vallas elada.

Nõusolek maavara geoloogilise uuringu loa andmiseks Maardu III uuringuruumis

Geoloogilise uuringu tegemine ja tõenäoliselt sellele järgnev ehituslubjakivi kaevandamine ei aita mitte kuidagi muuta Jõelähtme valla elukeskkonda atraktiivsemaks, küll aga tõenäoliselt võib peletada inimesi Jõelähtme vallast eemale. Geoloogilise uuringu tegemine ning sellele järgnev lubjakivi kaevandamine Maardu III uuringuruumi edelaosas on otseses vastuolus riigihalduse ministri 9. Teemaplaneeringu seletuskirja punkti 2. Rohevõrgustiku tuumalad Maardu III uuringuruumi edelaosa asub tuumalas T9, mis on riigi tasandi tuumala on piirkonnad, millele süsteemi TB kaalumata jatmiseta valdavalt toetub.

Tuumalad on ümbritseva suhtes kõrgema väärtusega alad. Tuumalade käsitlemisel tuleb arvestada, et nende lahutamatuks osaks on äärealad. Seletuskirja punktis 2. See omakorda tähendab, et lubjakivi kaevandamine Maardu III uuringruumi edelaosas, mis jääb tuumalasse T9, on välistatud, kuna ilma maaüksusele mäetööstusmaa sihtotstarvet määramata ei ole võimalik kaevandamistegevusega alustada.

Seos vee ja rasva kaotuse vahel

Kuna kehtiv teemaplaneering lubjakivi kaevandamise Maardu III uuringuruumi edelaosas välistab, siis ei ole otstarbekas teha kulutusi seonduvalt geoloogilise uuringu tegemisega vähemalt selle uuringuruumi edelaosas. Lubjakivi kaevandamise Maardu III uuringuruumi territooriumil välistab ka Jõelähtme valla kehtiv TB kaalumata jatmiseta.

Nii on arengukava punktis 4. Uute kaevandusalade tekitamine on perspektiivitu, sest seda ei soosi ei kohalik omavalitsus ega kohalik kogukond. Keskkonnaameti vastuväited Jõelähtme Vallavolikogu Jõelähtme Vallavolikogu arvamus on antud enne uue veeseaduse jõustumist 1. MaaPS § 17 lõike 4 kohaselt võib üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa alusel hüdrogeoloogilisi töid teha isik, kellel on veeseaduse § punktide 1, 3 ja 5 kohane tegevusluba.

Pohjused, miks kaalulangus ei juhtu

Maardu III geoloogilise uuringu loa andmise eesmärk on välja selgitada maavarade levik, kvaliteet ning keskkonnatingimused nende maavarade keskkonnahoidlikuks väljamiseks. Tegemist ei ole kaevandamisloa taotlusega. Jõelähtme Vallavolikogu on oma keeldumise argumendid sidunud kaevandamisloa andmata jätmise argumentidega.

Geoloogiline uuring ja kaevandamine on aga erinevad tegevused. Samamoodi on geoloogilise uuringu loa taotlemine ja maavara kaevandamise loa taotlemine kaks eraldiseisvat menetlust, kus kohaliku omavalitsuse üksuse nõusolek on möödapääsmatu mõlemas menetluses eraldi.

Juhul, kui kohaliku omavalitsuse üksus annab geoloogilise uuringu tegemiseks nõusoleku, ei ole omavalitsusüksus seotud kohustusega anda nõusolek kaevandamisloa andmiseks. Riigikohtu halduskolleegiumi kohtuasjas nr tehtud otsuse punkti 12 kohaselt ei piira kohaliku omavalitsuse üksuse nõustumine uuringuloa andmisega mingilgi moel kohaliku omavalitsuse võimalust hiljem kaevandamisloa kooskõlastamisest keelduda.

Samuti ei tekita uuringuloa andmine loa saajal õiguspärast ootust kaevandamisloa saamiseks.

Seda arvesse võttes ei ole ülalnimetatud keeldumise põhjendused seotud geoloogilise uuringu loa andmisega, vaid kaevandamisloa andmisega. Kui uuringu käigus selgub, et kaevandamise alustamine TB kaalumata jatmiseta ole otstarbekas, siis kaevandamisluba ei taotleta. Samas ei ole ilma geoloogilist uuringut tegemata võimalik hinnata, kas üldse on võimalik ja otstarbekas Maardu III uuringualal hiljem kaevandada või mitte ning milline oleks sellega kaasnev keskkonnamõju.

Maavara kaevandamisloa menetluse alustamisel peab loa andja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse tähenduses andma hinnangu olulise keskkonnamõju esinemisele, mis tähendab, et kaevandamisloa taotluse menetluse käigus, kui see esitatakse, antakse vastused ka Alles pärast seda saab kaaluda, kas nimetatud asjaolud esinevad ja on olulised või kas neid tuleb ja saab leevendada Loetelu kohurasva poletavad toidud kas kaevandamisluba saab anda.

Geoloogilise uuringu käigus tehakse tööd selliselt, et tööde lõppedes taastub keskkond endisesse olukorda.