Kuidas vahendada parast seda

Mida ma olen väsimuse ja kriitika kohta õppinud Hiljuti küsiti minult, kuidas ma küll jaksan väsimusega võideldes trenni teha. Nagu paljud teised vähidiagnoosi saanud või selle seljatanud inimesed, pean ka mina oma väsimustundesse suhtuma arukalt.

PDF Jaga Töölepingut, sealhulgas kokku lepitud töötasu, tohib muuta ainult poolte kokkuleppel.

Küsisime Valentinilt, mida võtab keskkonnaamet ette seoses õhukvaliteediga ja mida ütlevad viimased andmed. Euroopa Keskkonnaamet tegeleb mitmesuguste keskkonnaga seotud küsimustega.

Tööandja võib töötasu vähendada üksnes ajutiselt, kokku vaid 3-ks kuuks kuulise ajavahemiku jooksul, juhul kui: töötajale ei ole võimalik anda kokkulepitud ulatuses tööd ettenägematutel, tööandjast mitteolenevatel majanduslikel põhjustel, kokkulepitud töötasu maksmine oleks tööandjale ebamõistlikult koormav ja töötasu ei vähendata alla valitsuse kehtestatud töötasu alammäära.

Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega.

Mida ma olen väsimuse ja kriitika kohta õppinud

Töösuhte üldpõhimõte on, et ilma tööta ei ole kohustust tasu maksta ning see põhimõte kehtib ka pööratult: ilma tasuta ei ole kohustust tööd teha.

Töötasu vähendamisel on töötajal seega õigus keelduda töö tegemisest tasu vähendamisega võrdses ulatuses ehk töötasu ja töö- panus peavad olema proportsionaalsed.

  • Tahtmatu kaalulangus paisutatud koht
  • Kaalulangus 9 ringi

Enne töötasu vähendamist peab tööandja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd. Pakkuda tuleb töötajale sellist tööd, mida ta suudab oma võimete ja oskuste tõttu teha. Töötajale ei pea pakkuma seega mitte üksnes tema kvalifikatsioonile ja kokkulepitud tööle sarnast töökohta, vaid pakkuda tuleb ka senisest madalama kvalifikatsiooniga ja kokkulepitud tööst erinevaid töökohti, millega töötaja hakkama saab.

Kuidas vahendada parast seda

Töötasu vähendamisest peab tööandja teatama töötajale ette vähemalt 14 kalendripäeva. Eeldatakse, et töötaja teatab tööandjale töötasu vähendamise kohta oma arvamuse nõustumise, mittenõustumise, tööaja vähendamisest võrdeliselt töötasu vähendamisega 7 kalendripäeva jooksul arvates teate saamisest.

Kuidas vahendada parast seda

Kui töötaja oma arvamust ei teata, ei tähenda see veel, et töötaja on töötasu vähendamisega nõus. Töötasu ajutise vähendamise korral on töötajal õigus tööleping üles öelda, teatades sellest tööandjale ette 5 tööpäeva. Hea usu põhimõttega oleks kooskõlas, kui töötaja Kuidas vahendada parast seda töölepingu ülesütlemisest enne, kui muudatused kehtima hakkavad.

Kuidas vahendada parast seda

Etteteatamisaja jooksul 5 päeva sees tööandja töötasu vähendada ei või. Töölepingu ülesütlemisel maksab tööandja töötajale hüvitist, st tööandja peab töötajale maksma hüvitisena 1 kuu keskmise töötasu, millele lisandub Töötukassa poolt makstav kindlustushüvitis koondamise korral sõltuvalt töötaja töösuhte kestvusest.